Kochani,
prowadzę badania psychologiczne normalizacyjne osób niewidomych i szczątkowo widzących (ostrość widzenia max 0,05, pole widzenia max 20st.) w wieku 5-20 lat. Badania odbywają się na terenie poradni ZPPP2 w Poznaniu. Poszukuję osób chętnych do udziału w badaniu, szczególnie dzieci i młodzież 5-18l. Celem jest opracowanie norm do testu psychologicznego IDS2-N, który umożliwia ocenę rozwojową kkuczowych sfer funkcjonowania osób ze znaczną niepełnosprawnością wzrokową. Narzędzie zostało przygotowane przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne i jest bezcenne, ponieważ innego znormalizowanego testu dostosowanego do potrzeb osób niewidomych i szczątkowo widzących, umożliwiającego planowanie pracy edukacyjnej i terapeutycznej obecnie w Polsce nie mamy. Proszę o udostępnianie tej wiadomości,przekazywanie informacji i kontaktu osobom dorosłym 18-20 i rodzicom dzieci z niepełnosprawnością wzrokową, ktore mogłyby wziąć udział w badaniu.
Z góry bardzo dziękuję
Można się kontaktować pod podany numer telefonu lub messengera
Paulina Kalka
 
 

Wybory parlamentarne odbędą się 15 października 2023 r. Zamiar głosowania korespondencyjnego trzeba zgłosić komisarzowi wyborczemu do 2 października. Jest to jedno z uprawnień wyborców z niepełnosprawnością.

Głosować korespondencyjnie mogą wyborcy, którzy posiadają orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w tym także wyborcy z orzeczeniem organu rentowego o:

 • całkowitej niezdolności do pracy;
 • stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy dla osoby żyjącej w gospodarstwie rolnym, któremu przysługuje zasiłek pielęgnacyjny.
 • niezdolności do samodzielnej egzystencji;
 • zaliczeniu do I grupy inwalidów;
 • zaliczeniu do II grupy inwalidów;

Głosować korespondencyjnie mogą również:

 • wyborcy, którzy w dniu głosowania podlegają obowiązkowej kwarantannie lub izolacji;
 • wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 60 lat.

Głosować korespondencyjnie można tylko w kraju.

Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien zostać zgłoszony przez wyborcę komisarzowi wyborczemu najpóźniej na 13 dni przed wyznaczonym terminem wyborów. Wyborca podlegający w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych może zgłosić zamiar głosowania korespondencyjnego najpóźniej na pięć dni przed terminem wyborów. Natomiast wyborca, który zacznie podlegać obowiązkowej kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych po tym terminie, może zgłosić ten zamiar najpóźniej na dwa dni przed terminem wyborów.

Głosować korespondencyjne nie mogą wyborcy umieszczeni w spisach wyborców w: obwodach głosowania utworzonych w zakładach leczniczych, domach pomocy społecznej, zakładach karnych, aresztach śledczych i domach studenckich, a także wyborcy, którzy udzielili pełnomocnictwa do głosowania.

Zgłoszenie, może być dokonane:

 • ustnie;
 • na piśmie utrwalonym w postaci:
 • papierowej – opatrzonym własnoręcznym podpisem;
 • elektronicznej – opatrzonym kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym, przy użyciu usługi elektronicznej udostępnionej na stronie internetowej gov.pl, po uwierzytelnieniu tej osoby;
 • telefonicznie – w przypadku wyborcy niepełnosprawnego oraz wyborcy podlegającego w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie.

Takie zgłoszenie powinno zawierać nazwisko i imię (imiona), numer PESEL wyborcy, oznaczenie wyborów, których dotyczy zgłoszenie, oraz adres, na który ma być wysłany pakiet wyborczy. Wyborca dołącza kopię aktualnego orzeczenia właściwego organu orzekającego o ustaleniu stopnia niepełnosprawności. Wyborca niepełnosprawny może zażądać w zgłoszeniu dołączenia do pakietu wyborczego nakładki na kartę do głosowania sporządzonej w alfabecie Braille’a. Może on też zamieścić lub podać adres poczty elektronicznej lub numer telefonu komórkowego oraz informację o wyrażeniu zgody na przekazanie danych.

Wyborca, który głosuje korespondencyjnie, będzie ujęty w spisie wyborców w obwodzie głosowania właściwym dla jego stałego miejsca zamieszkania.

Wyborca – nie później niż na sześć dni przed terminem wyborów – otrzyma pakiet wyborczy, który zostanie doręczony przez przedstawiciela Poczty Polskiej wyłącznie do rąk własnych wyborcy, po okazaniu dokumentu potwierdzającego tożsamość i pisemnym pokwitowaniu odbioru. W skład takiego pakietu wchodzą: koperta zwrotna, karta do głosowania, koperta na kartę do głosowania, oświadczenie o osobistym i tajnym oddaniu głosu na karcie do głosowania, instrukcja głosowania i ewentualnie nakładka na kartę do głosowania sporządzona w alfabecie Braille’a (jeżeli wyborca zażądał jej przesłania).

Po oddaniu głosu kartę do głosowania należy umieścić w kopercie z napisem „Koperta na kartę do głosowania” i kopertę zakleić. Jeśli koperta nie zostanie zaklejona, karta do głosowania nie będzie uwzględniona przy ustalaniu wyników. Zaklejoną kopertę na kartę do głosowania należy włożyć do koperty zwrotnej zaadresowanej do obwodowej komisji wyborczej. Następnie należy wypełnić oświadczenie o osobistym i tajnym oddaniu głosu, na którym należy: wpisać miejscowość i datę jego sporządzenia oraz własnoręcznie się podpisać.

Kopertę zwrotną – która zawiera zaklejoną kopertę z kartą do głosowania oraz podpisane oświadczenie o osobistym i tajnym oddaniu głosu – należy zakleić i przekazać przedstawicielowi Poczty Polskiej.

Odbiór następuje za pokwitowaniem najpóźniej:

 • w dniu wyborów – jeżeli wyborca w momencie doręczenie pakietu wyborczego zgłosił potrzebę jej odbioru, pod adresem wskazanym przez tego wyborcę;
 • w przedostatnim dniu roboczym poprzedzającym dzień wyborów – w placówce Poczty Polskiej usytuowanej na obszarze gminy, w której wyborca jest ujęty w Centralnym Rejestrze Wyborców w stałym obwodzie głosowania;
 • w trzecim dniu roboczym poprzedzającym dzień wyborów – w dowolnej placówce Poczty Polskiej.

Istnieje również możliwość osobistego dostarczenia koperty zwrotnej do obwodowej komisji wyborczej.

Wyborca, który w dniu głosowania podlega obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych, przekazuje – najpóźniej w dniu wyborów – przedstawicielowi Poczty Polskiej zamkniętą kopertę zwrotną.

Szczegółowa informacja na temat uprawnień wyborców z niepełnosprawnością znajduje się pod tym linkiem: https://pkw.gov.pl/uploaded_files/1691650279_zpow501172023-informacja-o-uprawnieniach-przyslugujacych-wyborcom-niepelnosprawnym-2.pdf.

Dodatkowe informacje na temat głosowania korespondencyjnego można znaleźć na stronie: https://www.gov.pl/web/gov/zglos-zamiar-glosowania-korespondencyjnego3.

Źródło: Państwowa Komisja Wyborcza

Już w piątek 12 maja o godzinie 20:00, wokaliści z 24 krajów i 4 kontynentów zaprezentują swoje piosenki podczas Międzynarodowego Konkursu Piosenki dla Niewidomych i Słabowidzących.

Konkurs jest organizowany przez klub młodzieżowy Niemieckiego Związku Niewidomych i Słabowidzących (DBSV) wraz z VIEWS International z Belgii. Polskę reprezentuje Zuzia Mulec, która została wybrana w eliminacjach spośród trzech kandydatek zgłoszonych do konkursu.

Zuzia jest autorem tekstu i kompozytorem muzyki do piosenki „W dal”. Akompaniował jej będzie Rok Mulec na instrumencie klawiszowym.

Celem konkursu jest wspieranie najzdolniejszych wokalnie uczestników i umożliwienie prezentacji ich umiejętności wokalnych oraz dorobku artystycznego na poziomie krajowym i europejskim. Organizatorzy stawiają na propagowanie kultury muzycznej wśród osób z dysfunkcjami wzroku.

Transmisję na żywo z Wielkiego Finału będzie można obejrzeć za pośrednictwem serwisu YouTube pod tym linkiem

Będzie można oddać swój głos na ulubioną piosenkę poprzez formularz online. Głosowanie jest dostępne tylko w określonym czasie Pamiętaj! Możesz oddać tylko jeden głos z jednego urządzenia https://strawpoll.com/

Polskie tłumaczenie finału, w trakcie relacji na żywo, będzie dostępne na stronie: https://tyflopodcast.net/live/, https://www.facebook.com/tyflopodcast, https://www.youtube.com/@TyfloPodcast

Zachęcamy do głosowania na naszą reprezentantkę. Jeśli spodoba się jej głos i piosenka której jest autorką, może dzięki naszym głosom ten konkurs okaże się dla niej szczęśliwy.

Centrum Rehabilitacji w Instytucie Tyflologicznym PZN

 

18 edycja Międzynarodowej konferencji na temat nowoczesnej rehabilitacji, samodzielności i mobilności − International Mobility Conference (IMC 18) odbędzie się w dniach 22−25 maja br. w Warszawie. Tematem będzie „Informacja, skutkująca mobilnością i sprawnością”.

Tematyka konferencji jest bardzo szeroka, a jej interdyscyplinarny charakter stanowi okazję do omówienia postępu w rehabilitacji oraz orientacji i mobilności dzieci i dorosłych z dysfunkcją narządu wzroku. W ramach przygotowań Fundacja Szansa dla Niewidomych powołała Komitet Organizacyjny oraz Komitet Naukowy. Konferencja jest organizowana we współpracy z polskimi i zagranicznymi uczelniami i organizacjami działającymi na rzecz osób niewidomych i słabowidzących. Uczestniczą w nich zarówno wykładowcy akademiccy, jak i praktycy zajmujący się rehabilitacją osób z dysfunkcją narządu wzroku.

Pierwsza Międzynarodowa Konferencja Mobilności odbyła się w 1979 r. we Frankfurcie. Wydarzenie odbywa się co dwa, trzy lata w różnych krajach. Spotkania odbywały się m.in. w Szwecji, Irlandii, RPA, Kanadzie czy Izraelu.

Informacje dotyczące konferencji oraz opłat związanych z uczestnictwem zamieszczane są na stronach: https://imc18poland.com/.

Źródło: Program Dostępność Plus

 

12 kwietnia br. wybrano nowy zarząd Koła PZN Łódź Górna. Obecny skład to:

Zarząd:

 • Paweł Płóciennik – prezes,
 • Ewa Dąbrowicz – wiceprezes,
 • Ireneusz Kaniewski – sekretarz,
 • Maria Chrościcka,
 • Artur Wyka.

Komisja Rewizyjna:

 • Bożena Bawolak – przewodnicząca,
 • Tadeusz Kobus − zastępca przewodniczącego,
 • Przemysław Rogalski.